Toilet

Promenade II Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Drake Two-Piece Toilet, 1.6 GPF, Elongated Bowl
Eco Drake Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl